Home » Betingelser og vilkår » LEVERINGSVILKÅR OG -BETINGELSER

LEVERINGSVILKÅR OG -BETINGELSER

Nedenfor finder du de LEVERINGSVILKÅR OG -BETINGELSER for MXNS Denmark. Du kan downloade og gemme dem her. Hvis du ikke kan åbne filerne, skal du installere Adobe Reader ved hjælp af dette link.

hos anpartsselskabet med begrænset ansvar “MXNS Denmark ApS”, der har hjemsted i Aarhus og driver forretning under navnet: Mérieux NutriSciences. Selskabet er registreret ved Erhvervsstyrelsen under CVR-nr.: 41 31 12 31.

Artikel 1

Definitioner

I forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser (“vilkår”) gælder følgende definitioner:
– Mérieux NutriSciences: MXNS Denmark ApS

 • Kunden: Enhver virksomhed, institution eller privatperson, der forhandler med Mérieux NutriSciences for at indgå en aftale med Mérieux NutriSciences om en afgiven ordre.
 • Part(er):Mérieux NutriSciences og/eller kunde
 • Produkter: Alle produkter og/eller ydelser inden for hygiejneovervågning, fødevaresikkerhedskontroller, prøveudtagning under produktion og fra parter; kemisk, molekylær, mikrobiologisk og sensorisk undersøgelse, rådgivning og træning, konsulentydelser vedrørende produktspecifikationer og mærkning, analyseservice med hensyn til fødevarer, miljø, foder, palmeolie, nødder og tropiske frugter, råmaterialer og lignende; måling og undersøgelse af spildevand, der leveres af Mérieux NutriSciences til kunden, og som i denne sammenhæng også omfatter: Resultater af analyser, rapporter og anbefalinger og lignende, samt manualer og digitale filer leveret af Mérieux NutriSciences til kunden i forbindelse med kvalitetssystemer udviklet af Mérieux NutriSciences-kunden, herunder ændringer.
 • Skriftligt: Nedskrevet, herunder elektronisk korrespondance
 • Tilbud: Et skriftligt tilbud om levering af et bestemt antal produkter på visse betingelser
 • Ordre: Enhver ordre fra kunden til Mérieux NutriSciences
 • Aftale: Enhver aftale, der indgås mellem Mérieux NutriSciences og kunden, herunder enhver ændring af eller tilføjelse til en sådan aftale, samt alle forberedelses- og implementeringshandlinger i forbindelse med aftalen.

Artikel 2

Generel gyldighed

2.1 Vilkårene gælder for alle tilbud, (pris-)specifikationer, ordrer, kontrakter og alle aftaler, der er blevet eller bliver indgået med Mérieux NutriSciences. 
2.2 I tilfælde af konflikt har denne aftale forrang over sådanne vilkår.  
2.3 Kundens egne generelle vilkår og betingelser, finder udtrykkeligt ingen anvendelse. 
2.4 Hvis en bestemmelse i disse vilkår efter rettens mening ikke gælder eller er ugyldig, vil kun den pågældende bestemmelse blive betragtet som værende ikke-gældende eller ugyldig, mens alle andre vilkår forbliver fuldt ud gyldige og gældende. Hvor det er relevant, skal parterne rådføre sig med henblik på at erstatte den ikke-gældende eller ugyldige bestemmelse med en ny bestemmelse, hvorved formålet og hensigten med den tidligere bestemmelse så vidt muligt skal tages i betragtning. 
2.5 Aftalen anses for at indbefatte hele aftalen mellem kunden og Mérieux NutriSciences. Som følge heraf er alle andre vilkår, betingelser, specifikationer, garantier og andre erklæringer, der ellers ville finde anvendelse (ved lov eller på anden måde) ikke en del af aftalen. 
2.6 Alle parternes rettigheder og forpligtelser som følge af de generelle vilkår og betingelser mister deres virkning umiddelbart efter opsigelse af aftalen, med undtagelse af parternes erhvervede rettigheder og forpligtelser vedrørende:  

 • Paragraf 4        (Priser og betaling)
 • Paragraf 5.8     (Overførselsrettigheder og -forpligtelser)
 • Paragraf 8        (Opbevaring)
 • Paragraf 9        (Suspendering og ophævelse)
 • Paragraf 10      (Erstatningsansvar/skadeserstatning)
 • Paragraf 12      (Intellektuelle ejendomsrettigheder)
 • Paragraf 14      (Fortrolighed)
 • Paragraf 15      (Gældende lovgivning og tvistbilæggelse)

Artikel 3

Etablering af, tilføjelse til eller ændring af aftalen 
3.1 Tilbud, (pris-)specifikationer og andre erklæringer fra Mérieux NutriSciences, herunder firmaets repræsentanter og/eller medarbejdere, forpligter ikke Mérieux NutriSciences men gælder kun som en opfordring til at afgive en ordre. 
3.2 En aftale bliver etableret, når Mérieux NutriSciences har godkendt ordren. 
3.3 Ordrer, der afgives til Mérieux NutriSciences, er uigenkaldelige, medmindre Mérieux NutriSciences skriftligt og på forhånd har godkendt muligheden for at afgive genkaldelige ordrer. 
3.4 Eventuelle tilføjelser til eller ændringer i aftalen, herunder de gældende vilkår, gælder kun, såfremt og i det omfang at disse registreres skriftligt af og mellem parterne.
3.5 Anmodningen om at udvide mængden af analyseservicer med en procentdel på mere end 10 % af den oprindelige ordre skal ske skriftligt. Inden for 30 dage efter modtagelse af en relevant kundeanmodning skal parterne rådføre sig med hinanden om gennemførligheden af de ønskede ændringer i volumenet og definere de betingelser, under hvilke den nævnte volumenændring kan tilvejebringes. Hvis parterne ikke opnår enighed inden for 30 dage efter modtagelse af kundens anmodning om ændringen, forbliver den oprindelige aftale gældende.
3.6 Mérieux NutriSciences skal informeres om annulleringer eller forsinkelser af ordrer inden for områderne revision, rådgivning og træning mindst 15 dage før den aftalte startdato via et anbefalet brev eller en registreret mail. Hvis Mérieux NutriSciences oplyses om annulleringen eller forsinkelsen mindre end 15 dage før den aftalte dato, har Mérieux NutriSciences ret til at opkræve 50 % af den aftalte pris, eksklusive moms, fra kunden. Hvis Mérieux NutriSciences oplyses om annulleringen eller forsinkelsen mindre end 3 dage før den aftalte dato, har Mérieux NutriSciences ret til at opkræve 100 % af den aftalte pris, eksklusive moms, fra kunden.
3.7 I tilfælde af annullering af en sensorisk analyse og forbrugerundersøgelse skal kunden betale den fulde, aftalte pris. Hvis forbrugerforskning og sensoriske analyser udsættes på kundens anmodning, og denne anmodning meddeles Mérieux NutriSciences senere end 8 dage før den aftalte dato, har Mérieux NutriSciences ret til at opkræve kunden et beløb på 30 % af den aftalte pris, eksklusive moms. Hvis Mérieux NutriSciences’ omkostninger i forbindelse med forsinkelsen er højere end denne procentdel, er Mérieux NutriSciences berettiget til at opkræve dette højere beløb.

Artikel 4

Priser og betaling

4.1 Priserne angives i DKK og er fastsat i aftalen, og dette gælder ligeledes for moms og eventuelle andre skatter, gebyrer eller afgifter, der opstår i forbindelse med implementeringen af aftalen. En årlig prisregulering vil finde sted.
4.2 Mérieux NutriSciences har ret til at videregive prisstigninger (bortset fra den årlige prisregulering) som et (in-)direkte resultat af, men ikke begrænset til:

 • stigning i kostpris, (fabriks-)priser fra leverandører og materialepriser
 • stigning i lønomkostninger, socialsikringsbidrag og skatter
 • øgede transportomkostninger
 • ændrede valutakurser

til kunden.

4.3 Mérieux NutriSciences er, i samråd med kunden, berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr og eventuelle yderligere omkostninger fra kunden.
4.4 Hvis bruttoomsætningen for Mérieux NutriSciences i løbet af en periode på 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelsesdato er 10 % lavere end den aftalte omsætning, er Mérieux NutriSciences berettiget til at øge prisen og vilkårene for den endnu ikke opfyldte del af aftalen med en procentdel, der svarer til den procentdel, hvormed bruttoomsætningen var mindre end aftalt i den respektive periode.
4.5 Hvis produkter ikke kan leveres i henhold til aftalen som følge af en årsag, der er kundens ansvar og risiko, er Mérieux NutriSciences berettiget til at øge den aftalte pris med 50 %, uden at det berører Mérieux NutriSciences’ ret til at kræve fuld overholdelse og/eller fuld kompensation.
4.6 Mérieux NutriSciences er forpligtet til at informere kunden om en prisstigning så hurtigt som muligt og skriftligt. Hvis kunden svarer skriftligt inden for 5 dage og accepterer prisstigningen, er Mérieux NutriSciences berettiget til at opkræve prisstigningen. Hvis kunden svarer skriftligt inden for 5 dage men ikke accepterer prisstigningen, er Mérieux NutriSciences berettiget til ikke at opfylde ordren. Hvis kunden ikke svarer skriftligt 5 dage efter et sådant varsel, accepterer kunden stiltiende prisstigningen.
4.7 Medmindre et andet betalingsvilkår aftales skriftligt, skal kunden betale fakturaer fra Mérieux NutriSciences inden for 30 (tredive) dage fra fakturadatoen.
4.8 Mérieux NutriSciences er til enhver tid berettiget til, også under opfyldelsen af aftalen, at kræve, at kunden betaler et forskud baseret på aftalen eller på anden måde giver en garanti. Så længe en ønsket forudbetaling eller garanti ikke er blevet indbetalt eller givet af kunden, er Mérieux NutriSciences berettiget til at ophæve forpligtelserne eller opsige aftalen.
4.9 Kunden er ikke berettiget til at fratrække noget beløb fra fakturabeløbet eller modregne et eventuelt modkrav, som kunden måtte have mod Mérieux NutriSciences.
4.10 Kunden er ikke berettiget til at ophæve nogen betalingsforpligtelse over for Mérieux NutriSciences.
4.11 Hvis kunden ikke betaler eventuelle udestående beløb inden for den fastsatte forfaldsdato, udgør dette en misligholdelse uden yderligere varsel om misligholdelse. Alle kundens forpligtelser forfalder til øjeblikkelig betaling. Derudover forrentes det til enhver tid værende udestående med en rente fastsat i henhold til renteloven. De (ekstra) juridiske omkostninger, som Mérieux NutriSciences måtte pådrage sig for at kunne kræve kundens opfyldelse af forpligtelserne, dækkes af kunden. For udenretslige omkostninger gælder et minimum på DKK 1.875,00, uden at dette kræver fremlæggelse af bevis for disse udenretslige omkostninger. Hvis Mérieux NutriSciences overdrager et krav til inkasso, øges kravets størrelse med et servicegebyr på 15 %.

Artikel 5

Kundens forpligtelser

5.1 Kunden erklærer at være fuldt kompetent og autoriseret til at indgå denne aftale med Mérieux NutriSciences
5.2 Kunden skal forsyne Mérieux NutriSciences med alle anliggender og oplysninger, som Mérieux NutriSciences med rimelighed kan kræve med relation til udførelsen af sine aktiviteter i forbindelse med aftalen, herunder ved behørig overholdelse af alle standarder og statslige forordninger, samt eventuelle forordninger, der er defineret af Mérieux NutriSciences..
5.3 Kunden skal udpege en medarbejder i sin virksomhed, der skal fungere som juridisk repræsentant for kunden i forhold til det arbejde, der skal udføres af Mérieux NutriSciences. Denne medarbejder skal besidde den fulde bemyndigelse til at afgive instrukser, fremsende oplysninger, modtage data og bestille yderligere tjenester via kundekontoen.
5.4 Hvis det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, skal kunden give personale og/eller repræsentanter fra Mérieux NutriSciences adgang til kundens faciliteter. Derved er kunden forpligtet til at sørge for en sikker arbejdsplads til personale og/eller repræsentanter fra Mérieux NutriSciences.
5.5 Ved levering af ejendom til Mérieux NutriSciences med henblik på udførelse af arbejdet skal kunden skriftligt underrette om alle farlige egenskaber ved den respektive ejendom på en tydelig og genkendelig måde, i mangel af hvilken kunden er ansvarlig for alle skader på personer eller ejendom, der forårsages som følge heraf
5.6 Alle farlige eller giftige materialer, som personale og/eller repræsentanter fra Mérieux NutriSciences udsættes for under udførelsen af arbejdet i henhold til aftalen, skal opbevares og mærkes korrekt i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.
5.7 Kunden er kun berettiget til at bruge det, som Mérieux NutriSciences har udført eller leveret til kunden i henhold til aftalen, med henblik på egen forretning.
5.8 Uden udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra Mérieux NutriSciences er kunden ikke berettiget til at overføre rettigheder og forpligtelser fra aftalen indgået med Mérieux NutriSciences til tredjeparter.
5.9 Hvis kundens salgsrepræsentant er en tredjepart, hæfter kunden og repræsentanten solidarisk for repræsentantens rettigheder og forpligtelser.
5.10 Hvis kunden af en hvilken som helst grund ønsker at indhente en yderligere vurdering fra en tredjepart, er Mérieux NutriSciences under ingen omstændigheder ansvarlig for at betale omkostningerne forbundet med en sådan vurdering fra en tredjepart.

Artikel 6

Udførelse af arbejde via Mérieux NutriSciences

6.1 Mérieux NutriSciences forpligter sig til at udføre sit arbejde med den størst mulige omhu i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, praksisser og retningslinjer. Mérieux NutriSciences garanterer aldrig et bestemt resultat
6.2 Mérieux NutriSciences er berettiget til at få det aftalte arbejde udført helt eller delvist af tredjeparter.
6.3 En leveringsdato, der fastsættes af Mérieux NutriSciences, er baseret på de omstændigheder, der var gældende for Mérieux NutriSciences på tidspunktet for underskrivelse af aftalen og, såfremt leveringen afhænger af en tredjeparts ydeevne, på de oplysninger, der fremlægges af denne tredjepart til Mérieux NutriSciences. Leveringsdatoen vil så vidt muligt blive overholdt af Mérieux NutriSciences, men gælder ikke som en fast tidsfrist.

Artikel 7

Rapporter

7.1 Mérieux NutriSciences forpligter sig til at generere rapporter, der afspejler undersøgelsesresultaterne. Resultaterne og rapporterne er udelukkende baseret på de prøver, der er blevet leveret af kunden til Mérieux NutriSciences.
7.2 De rapporter, der leveres af Mérieux NutriSciences, er kun beregnet til at blive brugt af kunden og kan betragtes som fortrolige oplysninger, der tilhører kunden. Rapporterne må ikke gengives, medmindre hele indholdet af rapporterne er blevet offentliggjort.
7.3 Kunden skal afstå fra at fremlægge falske eller vildledende oplysninger vedrørende indholdet af en rapport eller andre oplysninger, der modtages fra eller i forbindelse med Mérieux NutriSciences eller firmaets arbejde for kunden.
7.4 Medmindre andet er påkrævet ved lov, udleverer Mérieux NutriSciences kun sin rapport til de medarbejdere, der skriftligt er blevet udpeget til dette formål baseret på paragraf 5.3 i vilkårene, som kunden eller dennes autoriserede repræsentanter har indvilliget i..
7.5 Hvis kunden foretager eller undlader at foretage handlinger som følge af testresultater, der er markeret som “foreløbige” af Mérieux NutriSciences, sker dette udelukkende for kundens egen regning og risiko..
7.6 I det omfang det er muligt, forpligter kunden sig til at informere Mérieux NutriSciences og konsultere Mérieux NutriSciences forud for hentning eller tilbagekaldelse af kundeprodukter baseret på de endelige testresultater. Tilbagekaldelsen eller hentningen vil fortsat være kundens ansvar.

Artikel 8

Opbevaring

8.1 Medmindre andet er angivet i aftalen, bliver prøverne destrueret af Mérieux NutriSciences, når resultaterne er blevet rapporteret til kunden. På udtrykkelig, skriftlig anmodning fra kunden kan prøverne opbevares i op til 14 dage, hvis prøvekvalitet og -karakteristika tillader dette. Mérieux NutriSciences er berettiget til at opkræve betaling fra kunden, hvis prøverne skal opbevares i en længere periode end 14 dage.
8.2 Mérieux NutriSciences gemmer alle data relateret til det udførte arbejde i 5 (fem) år efter rapportens udstedelse. I løbet af denne tidsperiode kan rapporterne leveres (én gang mere) til kunden på anmodning. Denne ydelse kan være forbundet med gebyrer.

Artikel 9

Suspendering og ophævelse

9.1 Hvis kunden undlader at opfylde enhver forpligtelse over for Mérieux NutriSciences, eller Mérieux NutriSciences med rimelighed kan forvente, at kunden ikke vil opfylde enhver forpligtelse over for Mérieux NutriSciences, har Mérieux NutriSciences ret til at suspendere firmaets (yderligere) opfyldelse af egne forpligtelser i henhold til aftalen gennem en skriftlig meddelelse, uden at dette forpligter Mérieux NutriSciences til nogen form for kompensation, og uden at dette berører andre rettigheder.
9.2 Uden at dette berører bestemmelserne i paragraf 9.1, har Mérieux NutriSciences i sådanne tilfælde ret til at ophæve aftalen helt eller delvist med øjeblikkelig virkning og uden varsel om misligholdelse eller retslig indgriben ved at give skriftlig meddelelse herom, uden at Mérieux NutriSciences er forpligtet til at dække eventuelle erstatninger eller garantier. Dette berører ikke Mérieux NutriSciences andre rettigheder.
9.3 En midlertidig opsigelse af aftalen påvirker kun fremtidige forretninger; kunden er fortsat forpligtet til at betale kompensation for arbejde, som allerede er blevet udført af Mérieux NutriSciences, til Mérieux NutriSciences, samt at dække eventuelle tab og skadeserstatningskrav fra Mérieux NutriSciences.
9.4 I et tilfælde, hvor kunden:

 • Erklæres konkurs, underlægges juridisk gældsomlægning, indsender en konkursanmeldelse, anmoder om suspendering af betalinger eller adgang til juridisk gældsomlægning, bortskaffer sin ejendom, eller hvor kundens aktiver helt eller delvist beslaglægges
 • Sættes under administration eller på anden måde mister retten til sine aktiver eller dele deraf
 • Ophører med eller overfører sine aktiviteter eller en del deraf, herunder virksomhedens bidrag i en fremtidig eller allerede eksisterende virksomhed, eller ændrer virksomhedens formål
 • Afgår ved døden
 • Undlader at opfylde enhver af sine forpligtelser i henhold til aftalen eller vilkårene, eller ikke gør dette rettidigt og/eller korrekt
 • Er i en force majeure-situation, der har varet længere end tre måneder, eller som med rimelighed kan forventes at vare længere end tre måneder

Mérieux NutriSciences har ligeledes ret til at ophæve aftalen med kunden helt eller delvist med øjeblikkelig virkning og uden varsel om misligholdelse eller retslig indgriben ved at give skriftlig meddelelse herom, uden at dette berører firmaets andre rettigheder.

Artikel 10

Erstatningsansvar/skadeserstatning

10.1 Mérieux NutriSciences er ikke ansvarlig for skader, der pådrages af kunden eller tredjeparter, undtagen i det omfang at denne skade er det direkte resultat af bevidst hensigt eller forsætlig uagtsomhed fra Mérieux NutriSciences’ side.
10.2 Mérieux NutriSciences kan på ingen måde gøres ansvarlig for yderligere kompensation, indirekte skader, følgeskader, skader som følge af forsinkelse, tab af fortjeneste eller indtægt som følge af forsinkede delleverancer, skader som følge af tab af ejendom, der er blevet gjort tilgængelig, skader som (delvis) følge af kundens manglende overholdelse af enhver forpligtelse i aftalen eller vilkårene, eller anden skade.
10.3 Mérieux NutriSciences’ erstatningsansvar over for kunden er begrænset til kontraktens værdi og et maksimum på DKK 185.000,00.
10.4 Kunden skal holde Mérieux NutriSciences skadesløs i forhold til ethvert krav fra tredjeparter, der opstår som følge af implementeringen af aftalen og direkte eller indirekte er relateret til brugen af produkterne, og kunden er forpligtet til at kompensere Mérieux NutriSciences for alle skader, som Mérieux NutriSciences måtte pådrage sig som følge af sådanne krav.
10.5 I stedet for at betale skadeserstatning har Mérieux NutriSciences til enhver tid ret til at afhjælpe de relevante konsekvenser af fejlen inden for en rimelig tidsperiode..
10.6 Ethvert erstatningsansvar med relation til manglende overholdelse udløber ét år efter, at kunden har opnået fuldt eller anses for at have opnået et rimeligt kendskab til fejlen.
10.7 Såfremt kunden ønsker at få udført en del af arbejdet i en laboratorieorganisation, der ikke er nævnt på listen over godkendte laboratorier, der anvendes af Mérieux NutriSciences, skal kunden fritage Mérieux NutriSciences fra eventuelle aftaler relateret til de data, der måtte fremkomme fra dette arbejde.

Artikel 11

Force Majeure

11.1 “Force majeure” på vegne af Mérieux NutriSciences betyder: Enhver omstændighed, der ikke kan kontrolleres af Mérieux NutriSciences – selv hvis dette allerede kunne forudses på tidspunktet for aftalens oprettelse – og som permanent eller midlertidigt hindrer opfyldelsen af aftalen, herunder, såfremt dette ikke allerede er indbefattet heri:

 • Krig, risiko for krig, terrorangreb, borgerkrig og oprør
 • Arbejdsstrejker, medarbejderudelukkelse, transportvanskeligheder, materialemangel, brand og andre alvorlige driftsproblemer
 • Pandemier og andre sygdomsudbrud
 • Offentlige foranstaltninger
 • Problemer med energiforsyningen
 • Telekommunikationsfejl
 • Svigt hos virksomheder, institutioner, personer og/eller ejendom anvendt af Mérieux NutriSciences til implementering af aftalen.
11.2 Hvis Mérieux NutriSciences ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden inden for leveringsperioden på grund af force majeure, vil leveringsperioden blive forlænget med den periode, hvor Mérieux NutriSciences ikke er i stand til, direkte eller indirekte, at opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure.
11.3 Mérieux NutriSciences forpligter sig til at informere kunden om en force majeure-situation så hurtigt som muligt.
11.4 Hvis Mérieux NutriSciences ved starten af en force majeure-situation allerede har opfyldt en del af sine forpligtelser men ikke kan opfylde den udestående del af sine forpligtelser, er Mérieux NutriSciences berettiget til at fakturere den leverede eller leverbare del separat, hvorefter kunden er forpligtet til at betale denne faktura.

Artikel 12

Immaterielle) ejendomsrettigheder

12.1 Uden forudgående, skriftligt samtykke fra Mérieux NutriSciences er kunden ikke berettiget til at bruge Mérieux NutriSciences’ navn, varemærke og/eller logo.
12.2 Medmindre andet aftales, er og forbliver Mérieux NutriSciences ejer af de Immaterielle rettigheder for alle produkter, der leveres af Mérieux NutriSciences, herunder digitale filer.
12.3 Uden forudgående, skriftligt samtykke fra Mérieux NutriSciences er kunden ikke berettiget til at bruge produkter, der leveres af Mérieux NutriSciences, til andre formål end dem, som de er beregnet til.
12.4 Alle forskningsresultater og opdagelser, der gøres af Mérieux NutriSciences i forbindelse med aftalen, forbliver Mérieux NutriSciences’ ejendom..
12.5 Ophavsretten (i ordets bredeste forstand), der er forbundet med det, som Mérieux NutriSciences leverer til kunden i forbindelse med aftalen, tilhører Mérieux NutriSciences.

Artikel 13

Beskyttelse af personlige oplysninger

13.1 Mérieux NutriSciences forpligter sig til at overholde alle juridiske krav vedrørende behandling af personoplysninger. Den fulde erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig på https://www.merieuxnutrisciences.com/dk/en/privacy-policy. Ved at acceptere at være bundet af disse leveringsvilkår og -betingelser accepterer kunden også behandlingen af personoplysninger som beskrevet i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger fra Mérieux NutriSciences.
13.2 Kundens personoplysninger må bruges af Mérieux NutriSciences og/eller firmaets associerede selskaber til det formål, hvortil de blev indsamlet.

Artikel 14

Hvervning af medarbejdere

14.1 Uden udtrykkeligt, forudgående, skriftligt samtykke fra Mérieux NutriSciences og betaling til Mérieux NutriSciences af et aftalt beløb, direkte eller gennem en tredjepart, må kunden under et hvilket som helst navn i aftalens løbetid og i ét år efter aftalens ophør ikke indgå et ansættelses- eller tjenesteydelsesforhold med medarbejdere hos Mérieux NutriSciences eller henvende sig til medarbejdere hos Mérieux NutriSciences i samme forbindelse.
14.2 I tilfælde af en overtrædelse af paragraf 14.1, skal kunden øjeblikkeligt betale en bøde til Mérieux NutriSciences på EUR 150.000,00 plus et beløb på DKK 18.500,00 pr. dag, hvor overtrædelsen foreligger, pr. medarbejder. Dette påvirker ikke Mérieux NutriSciences’ ret til at kræve fuld kompensation.

Artikel 15

Fortrolighed

15.1 Mérieux NutriSciences, firmaets medarbejdere og/eller repræsentanter vil kun bruge fortrolige oplysninger tilvejebragt af kunden med henblik på det arbejde, der skal udføres, og forpligter sig til at behandle resultaterne af det arbejde, der udføres af Mérieux NutriSciences, fortroligt, medmindre Mérieux NutriSciences er eller bliver pålagt at videregive sådanne oplysninger ved lov.
15.2 Kunden skal behandle alle oplysninger om Mérieux NutriSciences, herunder firmaets arbejdsmetoder,
som er blevet modtaget i forbindelse med implementeringen af aftalen, fortroligt

Artikel 16

Gældende lovgivning og tvistbilæggelse

16.1 Enhver tvist mellem Mérieux NutriSciences og kunden skal indgives til Retten i Aarhus i første instans.

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services