Home » Betingelser og vilkår » C. MXNS DENMARKS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

C. MXNS DENMARKS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Nedenfor finder du de generelle vilkår og betingelser for MXNS Denmark. Du kan downloade og gemme dem her. Hvis du ikke kan åbne filerne, skal du installere Adobe Reader ved hjælp af dette link.

Disse Brugsbetingelser gælder for aftalen om brug af Tjenesten leveret af MXNS Denmark og anvendelse af Programmet som defineret herunder (DEL C). MXNS Denmarks Generelle Vilkår og Betingelser (DEL A) finder også anvendelse.

1

Definitioner

1.1 Nedenstående vilkår er skrevet med store bogstaver og har følgende betydning i disse Brugsbetingelser:

(i) Konto: miljøet administreret af Kunden, som Kunden og Brugerne udpeget af Kunden får adgang til efter indtastning af Login-Oplysningerne,
(ii) Brugsbetingelser: MXNS Denmarks Brugsbetingelser, der er en integreret del af aftalen,
(iii) Program: QA-online-softwaren designet af MXNS Denmark og/eller MXNS Denmarks licensgivere, som leveres til Kunden baseret på Moduler via Tjenesten,
(iv) Indhold: indholdet, der leveres af MXNS Denmark via en Konto, enten i form af en database eller på anden måde, til Kunden, herunder – men ikke begrænset til – oplysninger fra Riskplaza og RASFF, materialer, oplysninger, dokumenter, protokoller og logfiler,
(v) Bruger: en fysisk person, der er autoriseret af Kunden til at få adgang til og bruge (dele af) Tjenesten via Kontoen,
(vi) Detaljer: alle dokumenter, detaljer, data, oplysninger og Indhold, herunder billed- og lydoptagelser, protokoller, præsentationer, videoer, billeder, interaktive elementer, logfiler og brugerdata genereret ved hjælp af Programmet, som Kunden indtaster og/eller stiller til rådighed for Tjenesten via Kundens Konto, til brug for Brugere, osv.,
(vii) Login-Oplysninger: en e-mailadresse og adgangskode, som Kunden og/eller Brugeren kan bruge til at få adgang til Kontoen og dermed Tjenesten,
(viii) Immaterielle Rettigheder: alle immaterielle rettigheder og relaterede rettigheder, såsom ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, rettigheder til handelsnavne, designrettigheder, databaserettigheder og beslægtede rettigheder og rettigheder til knowhow og sui generis-rettigheder til immaterielle rettigheder,
(ix) Åbningstider: Mandag til fredag fra kl. 9.00 til 17.00 med undtagelse af de helligdage, der er juridisk anerkendt i Danmark,
(x) Kunde: den juridiske enhed eller fysiske person, som under udøvelse af et erhverv eller drift af en forretning indgår en aftale ved hjælp af et Samarbejdsforslag med MXNS Denmark om at købe Tjenesten fra MXNS Denmark,
(xi) Modul: en del af Programmet med en specifik funktionalitet, som Kunden kan købe af MXNS Denmark ved hjælp af Kundens Konto,
(xii) Aftale: aftalen mellem Kunden og MXNS Denmark, der består af Samarbejdsforslaget, disse Brugsbetingelser og Serviceniveauaftalen (Service Level Agreement, SLA),
(xiii) Rapporter: alt output fra Tjenesten, herunder kvalitets- og sikkerhedsprotokoller, rapporter, grafer, diagrammer og oversigter udarbejdet (af Kunden) ved hjælp af Programmet, enten ved hjælp af Detaljerne og/eller Indholdet eller på anden måde,
(xiv) Parter: fællesbetegnelse for Kunden og MXNS Danmark,
(xv) Samarbejdsforslag: den skriftlige bekræftelse, underskrevet af Parterne, af (specifikationerne for) Kundens køb af Tjenesten, hvorved en aftale indgås,
(xvi) Tjeneste: levering af Programmet (eller dets Moduler købt af Kunden) via fjernadgang med hvilken Kunden kan opsætte og administrere Kundens fødevarekvalitet og sikkerhed ved hjælp af protokoller, dokumentstyring og kompilering af Rapporter osv., herunder Indhold og support som beskrevet i SLA,
(xvii) Serviceniveauaftale (Service Level Agreement, SLA): aftalen, hvori serviceniveauet for vedligeholdelse, support og tilgængelighed er fastlagt,
(xviii) Opdateringer og Opgraderinger: de nye versioner af Programmet udviklet af MXNS Denmark, nye funktioner og Moduler og/eller Programrettelser (patches), fejlrettelser og andre ændringer i Programmet.

1.2 Brugen af ental eller flertal for de termer, der er defineret nedenfor, eller brugen af disse udtryk i en bestemt sammensætning påvirker ikke anvendelsen af disse Brugsbetingelser.

2

Aftale

2.1 Disse Brugsbetingelser gælder for aftalen, alle juridiske handlinger udført af MXNS Denmark, alle juridiske forhold mellem Parterne og alle tilbud og aftaler i henhold til hvilke, MXNS Denmark leverer Tjenesten og/eller andre Tjenester til Kunden. Hvis Brugeren og MXNS Denmark har aftalt, ved privat skriftlig aftale, at Brugeren må give en underlicens til specifikke tredjeParter, skal Brugeren sikre, at rettighederne og forpligtelserne angivet i del C og D af disse Generelle Vilkår og Betingelser også gælder for Kundens juridiske forhold til denne tredjepart i forhold til Brugeren.
2.2 Der indgås en aftale, så snart et af følgende forekommer: MXNS Denmark modtager Samarbejdsforslaget, der er underskrevet af Kunden, eller MXNS Denmark indleder udførelse af aftalen. I sidstnævnte tilfælde vil Samarbejdsforslaget sendt til Kunden gælde som aftalen, der er indgået mellem Parterne.
2.3 Afvigelser fra og tilføjelser til aftalen er kun gyldige, hvis de er blevet aftalt skriftligt af Parterne.
2.4 Anvendelsen af eventuelle generelle købsbetingelser eller andre betingelser, som Kunden Bruger, afvises hermed udtrykkeligt.
2.5 Hvis MXNS Denmark, efter Kundens anmodning eller med Kundens forudgående samtykke, leverer yderligere Tjenester, som ikke er dækket af aftalen, vil disse Tjenester blive godtgjort af Kunden i henhold til MXNS Denmarks gældende takster på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres. MXNS Denmark er ikke forpligtet til at acceptere anmodninger om yderligere Tjenester og kan kræve en særskilt aftale for levering af dem.

3

Tjeneste og tilgængelighed

3.1 Kunden autoriserer MXNS Denmark til at levere Tjenesten i henhold til aftalen. Kunden modtager derefter en brugerrettighed til Programmet og Indholdet, der er gjort tilgængelig for Kunden som tilsigtet i punkt 7.2
3.2 MXNS Denmark skal gøre alle bestræbelser på at sikre, at Tjenesten leveres med behørig omhu og i overensstemmelse med de ordninger og procedurer, der er fastlagt i aftalen. MXNS Denmark leverer Tjenesten på grundlag af en forpligtelse til at gøre alle bestræbelser, medmindre og i det omfang andet er fastlagt i Aftalen.
3.3 Medmindre andet er aftalt skriftligt, er MXNS Denmark ikke forpligtet til at konvertere data, herunder Detaljer og/eller Rapporter eller til at sikkerhedskopiere Detaljer, Rapporter og andre data, der opbevares af Kunden ved brug af Services.
3.4 Kunden accepterer at give og udlevere al adgang, hjælp, data og materialer til MXNS Denmark, som denne skal bruge for at kunne levere Tjenesten. Kunden garanterer, at alle oplysninger er korrekte, fuldstændige og pålidelige, selv hvis de kommer fra tredjeparter. Hvis Kunden ikke overholder dette, er der en risiko for, at MXNS Denmark ikke kan levere Tjenesten på en hensigtsmæssig måde. Desuden kan det føre til øgede omkostninger eller udgifter for Kunden.
3.5 Kunden accepterer, at Tjenesten, herunder Programmerne, Modulerne og Indholdet, der sælges af MXNS Denmark, ikke indeholder nogen Kundespecifikke egenskaber eller funktioner. MXNS Denmark er aldrig forpligtet til at acceptere en anmodning fra Kunden om at bibeholde og/eller tilføje eller udvikle Moduler, funktioner eller andre egenskaber i Programmet og/eller Tjenesten.
3.6 MXNS Denmark kan implementere Opgraderinger eller Opdateringer eller foretage andre ændringer af Tjenestens eller Programmets Indhold eller omfang, hvorved MXNS Denmark ikke er forpligtet til at ændre – enten efter Kundens anmodning eller på anden måde – visse funktioner eller egenskaber i Tjenesten eller til at vedligeholde, ændre eller udvide Programmet. MXNS Denmark vil underrette Kunden så hurtigt som muligt om implementeringen af en opgradering og/eller opdatering. Hvis Tjenesten og/eller Programmet, efter MXNS Denmark mening og som konsekvens af ændringen/ændringerne, modificerer Tjenesten, som defineret i disse Brugsbetingelser, betydeligt, vil MXNS Denmark så vidt muligt informere Kunden i forvejen.
3.7 MXNS Denmark forbeholder sig ret til at sætte Tjenesten, Programmet, Modulerne og/eller Indholdet eller dele deraf midlertidigt ud af drift og/eller begrænse brugen af dem, hvis det er nødvendigt og efter MXNS Denmarks opfattelse, i forbindelse med forebyggende vedligeholdelse eller implementering af rettelser eller justeringer osv. MXNS Denmark vil gøre alle bestræbelser på tage Tjenesten, Programmet, Modulerne og/eller Indholdet eller dele deraf ud af drift uden for Åbningstiden samt at underrette Kunden på forhånd. I nødstilfælde, der medfører, at Tjenesten, Programmet, Modulet/Modulerne og/eller Indholdet tages ud af drift med øjeblikkelig virkning eller delvist tages ud af drift, vil MXNS Denmark underrette Kunden så tidligt, som det med rimelighed er muligt.
3.8 MXNS Denmark forbeholder sig ret til at sætte Tjenesten, Programmet, Modulerne og/eller Indholdet eller dele deraf midlertidigt ud af drift og/eller begrænse brugen, hvis Kunden misligholder sine forpligtelser overfor MXNS Denmark, eller hvis MXNS Denmark har forventning om, at Kunden vil misligholdelse af disse forpligtelser.
3.9 Den fulde eller delvise tilbageholdelse af tilgængelighed til Tjenesten, Programmet, Modulerne og/eller Indholdet som følge af en af årsager anført i punkt 3.4 og 3.6 til 3.8 (begge inklusive) kan aldrig anses for at være en fejl, der kan tilskrives misligholdelse af MXNS Denmarks forpligtelser overfor Kunden, og MXNS Denmark kan aldrig holdes ansvarlig for omkostninger eller skader som følge heraf.
3.10 Ved brug af Tjenester, Programmer eller applikationer, der tilhører tredjeparter, vil denne brug være underlagt disse tredjeparters vilkår og betingelser i stedet for nærværende aftales betingelser. Hvis disse tredjeparters betingelser ikke gælder for Kunden, vil bestemmelserne i nærværende Brugsbetingelser være gældende. MXNS Denmark påtager sig intet ansvar for driften af tredjeparters applikationer, Programmer eller Indhold.

4

Konto og Brugere

4.1 Kunden skal have en Konto for at kunne bruge Tjenesten. Kunden kan arrangere konti for de Brugere, der skal oprettes af MXNS Denmark, ved at indgå et Samarbejdsforslag med MXNS Denmark. Antallet af konti, der skal oprettes, kan være underlagt begrænsninger. Kunden garanterer, at Tjenesten kun vil blive brugt i Kundens organisation og/eller af tredjeparter inden for konteksten af levering af deres Tjenester til Kunden, og kun med Kundens udtrykkelige (skriftlige) samtykke til denne brug.
4.2 Kunden er ansvarlig for at holde login-oplysninger fortrolige. Så snart Kunden får kendskab til, eller har begrundet mistanke om, at Login-Oplysningerne er tilgået af uautoriserede parter, skal Kunden straks underrette MXNS Denmark, og uden at det påvirker Kundens eget ansvar for at træffe øjeblikkelige og effektive foranstaltninger såsom at ændre Login-Oplysningerne osv.
4.3 Kunden kan anmode MXNS Denmark om at aktivere visse Moduler, så Kunden kan bruge de forskellige funktioner i Programmet ved at indgå aftale om et Samarbejdsforslag med MXNS Denmark. Kunden er ansvarlig for at anmode om et Samarbejdsforslag til et påkrævet Modul og/eller til at opsige et Modul, der ikke (længere) er påkrævet i overensstemmelse med Samarbejdsforslaget. Moduler aktiveres af MXNS Denmark efter betaling som tiltænkt i Punkt 6, medmindre andet skriftligt aftales mellem Parterne.
4.4 Kunden accepterer og anerkender, at denne altid er ansvarlig for brugen af tjenesten, Programmet, Modulerne og/eller Indholdet via Kundens Konto. Kunden vil kompensere MXNS Denmark for alle skader og omkostninger, der opstår fra og/eller i forbindelse med brugen af tjenesten udført af tredjeparter via Kundens Konto.
4.5 Kunden er ansvarlig for al brug af tjenesten udført af Brugere og tredjeparter, som har fået adgang til tjenesten i kraft af Punkt 4.1 og garanterer, at Brugerne og førnævnte tredjeparter vil overholde bestemmelserne i disse Brugsbetingelser.

5

Brug af Tjenesten

5.1 Kunden garanterer, at denne ved brug af Tjenesten, Programmet, Modulerne og/eller Indholdet:
i) træffer foranstaltninger for at sikre sig mod virusser, trojanske heste, andre former for computerkriminalitet og/eller (anden) ulovlig brug udført af Brugere eller tredjeparter,
ii) Kunden ikke vil sprede virusser, trojanske heste, malware eller andre ondsindede koder eller filer eller sende uønskede beskeder (SPAM-mails) eller give dem mulighed for at blive spredt eller sendt via Kundens Brugere,
iii) ikke vil gøre noget, der på nogen måde kan føre til nedetid eller på anden måde negativt påvirke (driften af) Tjenesten og/eller Programmet,
iv) ikke vil krænke tredjeparters rettigheder (Immaterielle Rettigheder) eller på anden måde handle ulovligt og/eller strafbart efter lov,
v) ikke vil handle i strid med aftalen.
5.2 Hvis MXNS Denmark får kendskab til eller har mistanke om, at Kunden eller en af Brugerne handler i strid med bestemmelserne i punkt 5.1 eller på anden måde misligholder aftalen, er MXNS Denmark berettiget til at give Kunden instruktioner, som Kunden er forpligtet til at følge. MXNS Denmark er også berettiget til (midlertidigt) at suspendere adgangen til Tjenesten, Programmet, et eller flere Moduler og/eller Indholdet. Kundens betalingsforpligtelse skal i sådanne tilfælde forblive fuldt ud gældende.

6

Betaling

6.1 Priserne for brug af Tjenesten og køb af specifikke Moduler er inkluderet i Samarbejdsforslaget og/eller Kontoen. Priserne er angivet i danske kroner og inkluderer ikke moms eller andre offentlige afgifter, medmindre andet er angivet.
6.2 MXNS Denmark har ret til årligt at justere de aktuelle priser. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere en sådan justering, har Kunden ret til at annullere aftalen skriftligt senest tres (60) dage, før prisjusteringen træder i kraft, medmindre justeringen er mindre eller lig med 15 % af den gældende pris. Denne beføjelse til at foretage ændringer påvirker ikke bestemmelserne i punkt 2 af MXNS Denmarks Generelle Vilkår og Betingelser (del A).
6.3 Uanset eventuelle skriftlige aftaler indgået mellem Parterne og bestemmelserne i Punkt 6.4 faktureres de beløb, der skyldes af Kunden i henhold til Samarbejdsforslaget/-forslagene på forhånd pr. år. Betaling skal foretages inden for tyve (20) dage efter faktureringsdatoen, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt eller på anden måde angivet på fakturaen.
6.4 Hvis Kunden i løbet af et kontraktår tilføjer Moduler og/eller Brugere til det oprindelige køb, vil MXNS Denmark opkræve de skyldige gebyrer for disse tilføjelser på grundlag af Samarbejdsforslaget direkte af Kunden. I det næste kontraktår inkluderes de tilføjede Moduler og/eller Brugere i fakturaen som beskrevet i punkt 6.3. En reduktion i antallet af Moduler og/eller Brugere, der er købt af Kunden, vil aldrig give ret til refusion af de betalte beløb.
6.5 Beregningerne foretaget af MXNS Denmark til beregning af de beløb, der skyldes af Kunden i henhold til punkt 6.3 og 6.4, er bindende, medmindre Kunden kan påvise, at de rent faktisk er forkerte.

7

Immaterielle Rettigheder

7.1 De Immaterielle Rettigheder til Tjenesten, herunder de Immaterielle Rettigheder til Programmet, Modulerne, Rapporterne og Indholdet, tilhører MXNS Denmark og/eller MXNS Denmarks licensgivere. I det omfang disse rettigheder kun kan indhentes ved hjælp af abonnement eller registrering, er MXNS Denmark eksklusivt autoriseret til at gøre det. Intet i aftalen er beregnet til at fungere som overførsel af Immaterielle Rettigheder til Kunden.
7.2 Hvis Kunden fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen indgået med MXNS Denmark, vil MXNS Denmark give Kunden en begrænset, personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar og ikke-overførbar ret til at opnå fjernadgang til og bruge Tjenesten i overensstemmelse med aftalen, inklusive Programmet, de aktiverede Moduler, Rapporterne og Indholdet i overensstemmelse med aftalen.
7.3 Uanset hvad der er tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning, må Kunden ikke ændre, offentliggøre, multiplicere, reproducere, dekompilere eller anvende reverse engineering på (dele af) Programmet, Modulerne, Rapporterne og Indholdet. Derudover må Kunden ikke fjerne eller omgå sikkerhedsforanstaltninger eller tekniske (brugs)begrænsninger af Tjenesten, Programmet og/eller Modulerne.
7.4 Hvis Kunden handler i strid med punkt 7, vil Kunden skylde MXNS Denmark, pr. overtrædelse, uden behov for yderligere varsel eller varsel om misligholdelse, og uden at der kræves en retlig indgriben, en omgående forfalden bod på EUR 50.000,00 samt en forfalden bod på EUR 2.000,00 for hver dag misligholdelsen fortsætter, uden forringelse af udøvelsen af andre rettigheder, der tilfalder MXNS Denmark, herunder, men ikke begrænset til, krav om kompensation for skade samt de beføjelser, der er anført i MXNS Denmarks Generelle Vilkår og Betingelser (Del A).

8

Garantier og skadesløsholdelse

8.1 Kunden bærer risikoen og ansvaret for al brug af Tjenesten. MXNS Denmark kan ikke holdes ansvarlig for tab af, skade på, unøjagtigheder i og/eller ufuldstændige Detaljer og/eller Rapporter.
8.2 MXNS Denmark garanterer ikke, at Tjenesten ikke underlægges afbrydelser eller nedetid. Fuld eller delvis nedetid af Tjenesten kan skyldes (blandt andet) afbrydelser i internetforbindelse eller telefonforbindelse, virusser, trojanske heste, andre former for computerkriminalitet og/eller ulovlig brug udført af Brugere og/eller tredjeparter eller fejl/nedbrud. MXNS Denmark vil gøre alt for at afhjælpe eventuelle fejl i Programmet og/eller Modulerne i overensstemmelse med SLA. De løsninger, der er angivet i SLA, er eksklusive og kun Kundens løsninger i tilfælde af fejl.
8.3 MXNS Denmark er ikke ansvarlig for køb og/eller tilstrækkelig drift af Kundens eller tredjeparters infrastruktur, herunder mobilt udstyr, telefonfaciliteter, hardware eller software købt af Kunden fra tredjeparter. MXNS Denmark kan aldrig holdes ansvarlig for skader eller omkostninger forårsaget af fejl i overførsler eller det faktum, at computeren, dataene eller telekommunikationsfaciliteterne, herunder internettet, enten tilhørende tredjeparter eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, internet- og webbrowserne, helt eller delvist ikke virker eller ikke er tilgængelige (eller programmet er helt eller delvist ude af drift eller ikke er tilgængeligt på disse faciliteter).
8.4 Kunden er ansvarlig for at overholde alle tekniske og funktionelle krav, der er fastsat af MXNS Denmark, til brug af Tjenesten.
8.5 Kunden er ansvarlig for administration, herunder kontrol af enheder, samt brug af Tjenesten, indtastning af Detaljer, samt hvordan resultaterne af Tjenesten, herunder Rapporter, anvendes. Kunden er også ansvarlig for Brugernes brug af Tjenesten, uanset om der er et forhold mellem Kunden og disse Brugere.
8.6 Kunden er ansvarlig for at kontrollere nøjagtigheden og fuldstændigheden af resultaterne af Tjenesten og de Rapporter, der genereres ved hjælp af Tjenesten. Kunden bør ofte tjekke resultaterne af Tjenesten og de Rapporter, der genereres ved hjælp af Tjenesten. Hvis Kunden mener, at et bestemt resultat er fejlagtigt, ufuldstændigt eller ikke ajourført, skal Kunden underrette MXNS Denmark så hurtigt, som det med rimelighed er muligt.
8.7 Kunden er ansvarlig for at vurdere og bekræfte egnetheden af Indholdet, Rapporterne og/eller de aktiverede Moduler eller Moduler, som skal aktiveres, der skal bruges af Kunden til dennes tilsigtede formål.
8.8 Kunden garanterer, at alle krav til juridisk behandling af personoplysninger leveret af Kunden til MXNS Denmark inden for rammerne af brugen af Tjenesten – som defineret i databeskyttelsesloven – er opfyldt. Kunden garanterer overfor MXNS Denmark, at disse oplysninger ikke er indhentet ulovligt, og at tredjeparters rettigheder, herunder Brugernes, ikke krænkes. Kunden holder MXNS Danmark skadesløs mod alle skader og omkostninger, der opstår fra og/eller i forbindelse med krav fra tredjeparter, herunder kompetente myndigheder, uanset begrundelsen for disse krav, inden for konteksten af behandling af disse oplysninger.

9

Behandling af personoplysninger

9.1 Ved at bruge Tjenesterne kan Kunden og/eller Brugerne give MXNS Denmark deres egne personoplysninger om disse tredjeparter. Levering og behandling af disse oplysninger er underlagt lovgivning og bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, såsom den danske databeskyttelseslov.
9.2 Kunden accepterer, at denne er fuldt ansvarlig for overholdelse af den relevante lovgivning og bestemmelser, og at MXNS Denmark kun behandler personoplysninger for Kunden. MXNS Denmark skal derfor udpeges som en databehandler inden for betydningen af den danske databeskyttelseslov, og Kunden er den udpegede dataansvarlige.
9.3 MXNS Denmark behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige til udførelse af aftalen indgået med Kunden og på grundlag af Kundens instruktioner, medmindre MXNS Denmark, i henhold til loven, er forpligtet til at behandle personoplysningerne ud over dette omfang eller på grundlag af en særskilt aftale indgået mellem den pågældende part og MXNS Denmark.
9.4 MXNS Denmark vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at implementere passende tekniske og organisatoriske midler til at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig fjernelse eller tab, ødelæggelse, uautoriseret offentliggørelse eller adgang – især hvis behandlingen indebærer overførsel af oplysninger på tværs af et netværk – og/eller mod enhver form for ulovlig brug.
9.5 I overensstemmelse med lovgivningen om behandling af personoplysninger (herunder den danske databeskyttelseslov), har Kunden forpligtelser over for tredjeparter, herunder forpligtelsen til at tilvejebringe oplysninger og forpligtelsen til at tillade, at de pågældende personers personoplysninger verificeres, rettes og fjernes. Kunden er fuldt og eksklusivt ansvarlig for tilsynet med overholdelse af disse forpligtelser.
9.6 MXNS Denmark skal, i det omfang det er teknisk muligt, samarbejde i forbindelse med de forpligtelser, Kunden skal opfylde. De omkostninger, der er involveret i dette samarbejde, er ikke inkluderet i de aftalte gebyrer og skal betales fuldt ud af Kunden.

10

Løbetid og opsigelse

10.1 Aftalen træder i kraft, når den underskrives, og gælder i tolv (12) måneder. Når denne periode er udløbet, er det underforstået, at aftalen forlænges i samme periode, medmindre en af Parterne annullerer aftalen via skriftligt varsel sendt til den anden part med en behørig opsigelsesperiode på to (2) måneder.
10.2 MXNS Denmark har også ret til (midlertidigt) at afbryde eller suspendere Tjenesten og/eller nægte adgang til Tjenesten med øjeblikkelig virkning, uden at det berører MXNS Denmarks andre rettigheder og juridiske retsmidler, herunder MXNS Denmarks ret til at gøre krav på skadeserstatning, hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen.
10.3 I tilfælde af at Kunden har betalt for et eller flere Moduler i et år på forhånd som angivet i punkt 6.3, har Kunden ingen ret til det beløb (eller dele deraf), som allerede er betalt, hvis aftalen er ophæves, suspenderes, afbrydes eller annulleres.
10.4 Ved opsigelse af aftalen vil Parterne fortsat være underlagt de punkter, der fortsat vil være gældende efter en sådan opsigelse, herunder, men ikke begrænset til, punkt 8, 11 og 12.
10.5 Efter opsigelse af aftalen kan Kunden anmode om en ikke-gentaget udlevering af de Detaljer, der er indtastet i Tjenesten under brug af Tjenesten. MXNS Denmark skal udlevere Detaljerne til Kunden i et almindeligt anvendt format, så Detaljerne med rimelighed kan behandles af Kunden. MXNS Denmark er ikke underlagt en (juridisk pålagt) opbevaringsperiode for de data og Detaljer, som Kunden har indtastet. I tilfælde af at Kunden ved opsigelse af aftalen ikke straks angiver, at Kunden ønsker den førnævnte overdragelse af Detaljer, er MXNS Denmark berettiget til at fjerne og destruere de Detaljer, der er blevet opbevaret, modificeret, behandlet eller på anden måde indtastet i Tjenesten ved hjælp af Tjenesten uden forsinkelse og uden forudgående varsel.
10.6 MXNS Denmark må ignorere anmodningen beskrevet i punkt 10.5, hvis MXNS Denmark påberåber sig suspension i henhold til disse generelle vilkår og betingelser (del A, C og D). Når Kunden har opfyldt sine forpligtelser overfor MXNS Denmark, vil MXNS Denmark genbehandle anmodningen, forudsat at den periode, hvori Kunden har misligholdt sine forpligtelser, ikke overstiger tolv måneder. Hvis Kunden ikke opfylder aftalen inden for tolv måneder, er MXNS Denmark berettiget til at fjerne og destruere de Detaljer, der er blevet opbevaret, modificeret, behandlet eller på anden måde indtastet i Tjenesten ved hjælp af Tjenesten uden forsinkelse og uden forudgående varsel.

11

Erstatningsansvar

11.1 MXNS Denmarks samlede erstatningsansvar overfor Kunden er angivet i del A af MXNS Denmarks Generelle Vilkår og Betingelser.

12

Øvrige bestemmelser

12.1 Versionen af eventuel kommunikation modtaget af eller lagret hos MXNS Denmark betragtes som den autentiske version (herunder logfiler) med undtagelse af dokumentation om det modsatte, som skal tilvejebringes af Kunden.
12.2 Parterne skal altid underrette hinanden skriftligt om enhver ændring af navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og, efter anmodning, bankkontonummer inden for en rimelig periode.

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services