Home » Betingelser og vilkår » B. Generelle vilkår og betingelser for LabelCompliance

B. Generelle vilkår og betingelser for LabelCompliance

Nedenfor finder du de generelle vilkår og betingelser for MXNS Denmark. Du kan downloade og gemme dem her. Hvis du ikke kan åbne filerne, skal du installere Adobe Reader ved hjælp af dette link.

Disse generelle vilkår og betingelser (DEL B) gælder for Kontrakter vedrørende kontrol og oversættelse af Etiketter, uanset om dette udføres via Webstedet eller uden brug af Webstedet. De gælder også for Aftalen om brug af Tjenesten leveret af Labelchecks.com og Kontrakterne, som alle er defineret nedenfor. MXNS Denmark ApS’ generelle vilkår og betingelser (DEL A) finder også anvendelse.

1

Definitioner

1.1 1.1 Nedenstående termer er skrevet med store bogstaver og har følgende betydning i disse brugsbetingelser:
(i) Konto: miljøet administreret af Kunden, som Kunden får adgang til via Webstedet efter indtastning af Login-Oplysningerne,
(ii) Brugsbetingelser: Labelcheck.coms brugsbetingelser for brug af Etiketkontrol-Tjenesten, som er en integreret del af aftalen,
(iii) Detaljer: alle detaljer, data, oplysninger og indhold, som Kunden indtaster og/eller leverer via Webstedet og/eller ved hjælp af Kundens Konto,
(iv) Login-Oplysninger: en e-mailadresse og adgangskode, som Kunden og/eller brugeren kan bruge til at få adgang til Kontoen og dermed Tjenesten,
(v) Immaterielle Rettigheder: alle immaterielle rettigheder og relaterede rettigheder, såsom ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, rettigheder til handelsnavne, designrettigheder, databaserettigheder og beslægtede rettigheder og rettigheder til knowhow og sui generis-rettigheder til immaterielle rettigheder,
(vi) Kunde: den juridiske enhed eller fysiske person, som under udøvelse af et erhverv eller drift af en forretning indgår en Kontrakt via Webstedet med Labelchecks.com vedrørende brug af Tjenesten på Labelchecks.com,
(vii) Etiket: Kundens produktetiket, herunder alle dens tilhørende oplysninger, som Kunden tilvejebringer for Labelchecks.com via Tjenesten inden for rammerne af en Kontrakt vedrørende modtagelse af Rapporten på den pågældende produktetiket,
(viii) Labelchecks.com: den private virksomhed med begrænset ansvar, KTBA Netherlands B.V., med sit registrerede hjemsted i Zaltbommel, Nederlandene og sin primære registrerede forretningsadresse på (5171 RA) Kaatsheuvel, Nederlandene, på Horst 12, anført i handelsregistret hos handelskammeret under nummer 18047485, der leverer Tjenesten under handelsnavnene labelchecks.com og KTBA LabelCompliance,
(ix) LabelCompliance.com: den private virksomhed med begrænset ansvar, KTBA Netherlands B.V., med sit registrerede hjemsted i Zaltbommel, Nederlandene og med sin primære registrerede forretningssted på (5171 RA) Kaatsheuvel, Nederlandene på Horst 12, anført i handelsregistret hos handelskammeret under nummer 18047485, der leverer Tjenesten og/eller udfører Kontrakter angående kontrol af Etiketter ved andre midler end Webstedet.
(x) Juridisk Kontrol: Kontrakten, der tildeles Labelchecks.com, vedrørende kontrol af en Etiket i henhold til reglerne for offentlig ret i et land valgt af Kunden på det tidspunkt, hvor Rapporten sendes. Labelchecks.com vurderer ikke, inden for rammerne af den juridiske kontrol, om Kundens Etiket er i overensstemmelse med reglerne for civilretligt love i det land, der er valgt af Kunden, og/eller hvorvidt eller ej, på grundlag af oplysningerne på Etiketten, Kunden vil blive udsat for krav fra forbrugere i det pågældende land, der er baseret på anden lovgivning eller i strid med offentlig lovgivning.
(xi) Kontrakt: underaftalen indgået mellem Kunden og Labelchecks.com vedrørende fremstilling af en Rapport, der er udarbejdet ved hjælp af bestillingsproceduren på Webstedet som forklaret nærmere i punkt 5,
(xii) Aftale: aftalen indgået mellem Kunden og Labelchecks.com for brugen af Tjenesten, hvoraf disse brugsbetingelser og alle Kontrakter indgået mellem Kunden og Labelchecks.com er en integreret del,
(xiii) Parter: Kunden og Labelchecks.com i fællesskab;
(xiv) Rapport: alt output udarbejdet af Tjenesten, herunder en Juridisk Kontrol af Etiketten i henhold til (national) offentlig love og bestemmelser, der er valgt af Kunden, oversættelse af Etiketten til et sprog valgt af Kunden og alle andre rapporter, grafer, diagrammer og oversigter produceret på basis af Kontrakten og Detaljerne om Etiketten,
(xv) Tjeneste: tjenesten, der leveres af Labelchecks.com (og/eller den tjeneste, der er ydes af LabelCompliance.com uden brug af Webstedet), og som består af sådanne ting som levering af Rapporten og at gøre Webstedet tilgængeligt,
(xvi) Websted: webstedet Labelcheck.com, der er tilgængeligt via www.labelchecks.com, alle underliggende websider ved hjælp af hvilke, der kan opnås adgang til Kontoen og Kontrakter kan indgås med Labelchecks.com, samt alle websteder relateret til det pågældende websted.
1.2 Brugen af ental eller flertal for de termer, der er defineret nedenfor, eller brugen af disse udtryk i en bestemt sammensætning påvirker ikke anvendelsen af disse brugsbetingelser.

2

Aftale

2.1 Disse brugsbetingelser gælder for Aftalen, alle Kontrakter, alle juridiske handlinger udført af Labelchecks.com, alle juridiske forhold mellem Parterne og alle tilbud og Aftaler, i henhold til hvilke Labelchecks.com leverer Tjenesten og/eller andre Tjenester til Kunden.
2.2 Afvigelser fra og tilføjelser til Aftalen, herunder Kontrakter, er kun gyldige, hvis de er blevet aftalt skriftligt af Parterne.
2.3 Anvendelsen af alle generelle købsbetingelser eller andre betingelser, som Kunden bruger, afvises hermed udtrykkeligt.

3

Konto

3.1 Kunden skal have en Konto for at kunne bruge Tjenesten. Kunden garanterer, at Tjenesten kun vil blive brugt i Kundens organisation og/eller af tredjeparter inden for konteksten af levering af deres Tjenester til Kunden, og kun med Kundens udtrykkelige (skriftlige) samtykke til denne brug.
3.2 Kunden er ansvarlig for at holde Login-Oplysninger fortrolige. Så snart Kunden får kendskab til, eller har begrundet mistanke om, at Login-Oplysningerne er tilgået af uautoriserede Parter, skal Kunden straks underrette Labelchecks.com, og uden at det påvirker Kundens eget ansvar for at træffe øjeblikkelige og effektive foranstaltninger såsom at ændre Login-Oplysningerne osv.
3.3 Kunden accepterer og anerkender, at Kunden altid er ansvarlig for brugen af Tjenesten via Kundens Konto. Kunden vil kompensere Labelchecks.com for alle tab og omkostninger, der opstår fra og/eller i forbindelse med brugen af Tjenesten udført af tredjeparter via Kundens Konto.
3.4 Kunden er ansvarlig for al brug af Tjenesten udført af tredjeparter, som har fået adgang til Tjenesten i kraft af punkt 3.1 og garanterer, at førnævnte tredjeparter vil overholde bestemmelserne i disse brugsbetingelser.
3.5 LabelCompliance kan også levere Tjenesten uden brug af Webstedet. Disse betingelser gælder analogt med Kontrakter, der er accepteret af LabelCompliance, hvis Tjenesten leveres uden brug af Webstedet, medmindre karakteren af et eller flere punkter i disse betingelser er analogt inkompatibel med anvendelsen. Hvis kun Labelchecks.com nævnes i eventuelle punkter, betyder det ikke, at punktet ikke gælder analogt for LabelCompliance.

4

Tilgængelighed af Webstedet og Kontoen

4.1 Kunden accepterer, at Webstedet kun indeholder den funktionalitet og de andre funktioner, som Kunden kan se, når denne bruger Webstedet (“på tilgængelig basis”). Labelchecks.com garanterer ikke, at Webstedet altid er tilgængeligt og ikke udsættes for afbrydelser eller nedetid.
4.2 Labelcheck.com forbeholder sig ret til når som helst at udføre (periodisk) vedligeholdelsesarbejde på Webstedet, som kan reducere Webstedets tilgængelighed.
4.3 Labelcheck.com forbeholder sig ret til at sætte Webstedet og/eller Kontoen, eller dele deraf, midlertidigt ud af drift og/eller begrænse brugen, hvis det er nødvendigt efter Labelcheck.coms skøn til forebyggende vedligeholdelse eller for at implementere rettelser eller justeringer, osv. Den fulde eller delvise utilgængelighed af Webstedet og/eller Kontoen kan aldrig betragtes som en begrundet misligholdelse af Labelcheck.coms forpligtelser overfor Kunden.
4.4 Ved brug af Webstedet til anvendelse af applikationer eller programmer, der tilhører tredjeparter, vil denne brug være underlagt disse tredjeparters vilkår og betingelser i stedet for nærværende Aftales betingelser. Labelchecks.com påtager sig intet ansvar for driften af tredjeparters applikationer eller programmer.

5

Kontrakter og brug af Tjenesten

5.1 Kunden tildeles retten til at bruge Tjenesten på Webstedet. Brugeren har ret til at bestille Rapporter via Tjenesten tilbudt på Labelchecks.com. Kunden skal indtaste Detaljer under bestillingsproceduren. Kunden garanterer, at de Detaljer Kunden har indtastet, er korrekte og fuldstændige. Kunden underretter Labelchecks.com om, hvilken type Rapport Kunden ønsker. Labelchecks.com bekræfter ikke, at Kunden har valgt den korrekte type Rapport. Kunden skal uploade Kundens Etiket til Webstedet. Kunden skal omhyggeligt følge alle instruktioner angivet af Labelchecks.com. Hvis Kunden er i tvivl om, hvorvidt Kunden følger instruktionerne korrekt, skal Kunden kontakte helpdesk. Kunden skal sikre, at Etiketten overholder alle de specifikationer, der er angivet på Webstedet. Kunden bærer risikoen for konsekvenserne af ikke at følge instruktionerne eller specifikationerne. I sådanne tilfælde er Labelchecks.com autoriseret til at afbryde bestillingsproceduren uden at give nogen forklaring og uden nogen forpligtelser over for Kunden.
5.2 Så snart Kunden har gennemført hele bestillingsproceduren, vil Kunden modtage en oversigt over de Detaljer, Kunden har indtastet, samt et anslået pris for generering af Rapporterne udført af Labelchecks.com. Labelchecks.com vil aldrig være bundet overfor Kunden til at matche den anslåede pris og kan aldrig anses for at have givet det indtryk, at Kontrakten kan leveres til den pågældende pris. Kunden skal kontrollere oversigten over Detaljerne for fejl og/eller udeladelser. Kunden er ansvarlig for at levere korrekte og fuldstændige Detaljer og for at tjekke dem. Så snart Kunden har tjekket Detaljerne og rettet dem, hvis nødvendigt, skal Kunden sende Detaljerne til Labelchecks.com. Returnering af Detaljerne forpligter kun Labelcheck.com til at (re)vurdere Kundens anmodning. Hvis Labelcheck.com vurderer, at Labelchecks.com kan levere Rapporten til Kunden, vil Labelchecks.com sende et tilbud, underlagt Kontrakt, i henhold til punkt 5.3.
5.3 Labelchecks.com sender en bekræftelse til Kunden af, at Labelchecks.com kan sende Rapporten til Kunden, i form af en faktura sendt fra Labelchecks.com til Kundens Konto via e-mail. Fakturaen indeholder et tilbud, der er underlagt Kontrakt, fra Labelchecks.com til Kunden på at udføre Kontrakten på grundlag af de oplysninger, som Kunden har indsendt. Labelcheck.coms tilbud bortfalder, hvis det ikke accepteres med det samme, medmindre Labelchecks.com på anden vis har informeret Kunden skriftligt. Labelchecks.com vil ikke være bundet til at eksekvere Kontrakten efter accept:
a) hvis Labelcheck.com påberåber sig § 6 af den danske aftalelov umiddelbart efter Kundens accept,
b) hvis Labelcheck.com, uanset årsag, ikke længere kan påberåbe sig § 6 i den danske aftalelov, og Labelchecks.coms tilbud indeholder tydelige fejl eller trykfejl.
Som en afvigelse fra § 6 i den danske aftalelov vil en accept, der kun afviger lidt fra Labelchecks.coms tilbud, ikke føre til indgåelse af Kontrakten.
5.4 Kontrakten indgås efter Kundens accept af Labelcheck.coms tilbud ved betaling af det fulde fakturabeløb. Kun hvis Labelchecks.com udtrykkeligt har aftalt med Kunden, at denne kan betale bagud, skal Kunden meddele Labelchecks.com om, at denne accepterer Labelchecks.coms tilbud. Hvis Tjenesten leveres af LabelCompliance uden brug af webstedet, gælder bestemmelserne i punkt 1 i de generelle vilkår og betingelser del A for Kontraktens indgåelse.
5.5 Labelchecks.com vil bestræbe sig på at levere Rapporterne til Kunden indenfor for den angivne og/eller aftalte tidsperiode, eller hvis er der ikke angivet nogen tidsperiode, inden for en rimelig tidsperiode. Rapporterne leveres kun til Kunden via Kundens Konto. Labelchecks.com er autoriseret, men aldrig forpligtet, til at sende Rapporten via e-mail eller almindelig post til Kunden. En Kontrakts leveringstid afhænger af flere faktorer og omstændigheder, såsom kvaliteten af Detaljerne, Etiketterne og andre oplysninger, som oplyses af Kunden, samt Kundens og relevante tredjeparters samarbejde. En erklæret og/eller aftalt tidsperiode er aldrig en stringent deadline, og Labelchecks.com vil ikke misligholde Kontrakten ved blot ved at overskride denne tidsperiode.
5.6 Labelchecks.com er berettiget til at overføre Aftalen, en Kontrakt og/eller de rettigheder og forpligtelser, der opstår deraf, til tredjeparter eller til at indgå Kontrakt med tredjeparter om dens udførelse. Labelchecks.com kan ikke holdes ansvarlig for den pågældende tredjeparts udførelse af (dele af) Aftalen og/eller Kontrakten.

6

Kundens forpligtelser

6.1 Kunden accepterer at tildele og give Labelchecks.com al adgang, assistance, data og materialer, som Labelchecks.com skal bruge for at kunne levere Tjenesten, herunder frembringelse af Rapporter. Hvis Kunden ikke overholder det, er der en risiko for, at Labelchecks.com ikke kan levere Tjenesten på en hensigtsmæssig måde. Desuden kan det føre til øgede omkostninger eller udgifter for Kunden.
6.2 Kunden er forpligtet til rettidigt at give Labelcheck.com alle oplysninger, som Labelchecks.com vurderer, at Labelchecks.com skal bruge for at kunne udføre kontrakten korrekt, eller som Kunden bør vide, er nødvendige for korrekt udførelse af Kontrakten.
6.3 Kunden garanterer nøjagtigheden, fuldstændigheden og pålideligheden af Detaljerne, Etiketterne og andre oplysninger, der er oplyst til Labelchecks.com, selv hvis disse Detaljer kommer fra tredjeparter. Hvis Detaljerne, Etiketterne og/eller andre oplysninger ikke (længere) er nøjagtige, fuldstændige og/eller pålidelige, skal Kunden straks gøre alt, hvad der er nødvendigt for at sikre, at Detaljerne, Etiketterne og/eller andre oplysninger igen er nøjagtige, fuldstændige og/eller pålidelige.
6.4 Kunden garanterer, at når denne bruger Tjenesten og/eller webstedet, vil denne:
i) træffe foranstaltninger for at sikre sig mod virusser, trojanske heste, andre former for computerkriminalitet og/eller (anden) ulovlig brug udført af tredjeparter,
ii) ikke sprede virusser, trojanske heste, malware eller andre ondsindede koder eller filer eller sende uønskede beskeder,
iii) ikke gøre noget, der på nogen måde kan føre til nedetid eller på anden måde negativt påvirke (driften af) Tjenesten.
iv) ikke krænke tredjeparters rettigheder (Immaterielle Rettigheder) eller på anden måde handle ulovligt og/eller strafbart efter lov,
v) ikke handle i strid med Aftalen.
6.5 Hvis Labelchecks.com får kendskab til eller har mistanke om, at Kunden handler i strid med bestemmelserne i Aftalen, er Labelchecks.com berettiget til at give Kunden instruktioner, som denne er forpligtet til at følge. Labelchecks.com er også berettiget til (midlertidigt) at suspendere (adgang til) Tjenesten og/eller til at begrænse brugen af Tjenesten uden at påvirke Labelchecks.coms andre rettigheder og juridiske retsmidler, herunder Labelcheck.coms ret til at kræve kompensation for skader. Kundens betalingsforpligtelse skal i sådanne tilfælde forblive fuldt ud gældende. I sådanne tilfælde er Labelchecks.com også autoriseret til at suspendere udførelsen af Kontrakter, der allerede er blevet tildelt, og/eller til at opsige Kontrakten.

7

Kontrakttilkøb

7.1 Hvis der foretages eventuelle ændringer eller tilføjelser efter Kundens anmodning, eller det efter Labelcheck.coms mening er nødvendigt og påvirker det arbejde, der er aftalt inden for rammerne af Kontraktændringerne, f.eks. ekstraarbejder, vil eventuelt ekstra arbejde opstået som følge deraf blive opkrævet i overensstemmelse med Labelcheck.coms takster, der er gældende på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres. Hvis der er aftalt en fast pris for Kontrakten, vil Labelchecks.com informere Kunden skriftligt om de økonomiske konsekvenser for det ekstra arbejde, der er angivet i punktet.
7.2 Kunden accepterer, at det aftalte eller forventede tidspunkt for udarbejdelse af Rapporterne og de fælles ansvarsområder for Labelchecks.com og Kunden kan blive påvirket af tilføjelser til eller ændringer af Kontrakten. Det faktum, at (efterspørgslen efter) ekstraarbejder opstår under udførelsen af Kontrakten, er ikke er en årsag til, at Kunden kan annullere eller ophæve Kontrakten og/eller Aftalen.

8

Betaling

8.1 Det er gratis for Kunden at bruge webstedet. Udarbejdelse af Rapporter er ikke gratis. Priser angives i euro og inkluderer ikke moms eller andre offentlige afgifter, medmindre andet er angivet. Labelchecks.com er altid berettiget til at justere priserne i overensstemmelse med del A af de generelle vilkår og betingelser.
8.2 Kunden kan betale den pris, der er forfalden i henhold til Kontrakten, ved hjælp af de muligheder, der er angivet på webstedet og/eller Kundens Konto. Prisen skal betales på forhånd, medmindre andet er aftalt mellem Parterne.
8.3 Hvis Parterne har aftalt betaling bagud, er betalingsperioden 20 dage efter datoen på fakturaen, medmindre andet er aftalt eller på anden måde angivet på fakturaen.
8.4 Hvis Labelcheck.com ikke har modtaget den (fulde) betaling, når denne periode er udløbet, har Kunden misligholdt sine forpligtelser med øjeblikkelig virkning uden varsel eller meddelelse om misligholdelse. Fra og med det tidspunkt, hvor Kunden har misligholdt sine forpligtelser, vil Kunden skylde renter i henhold til renteloven.
8.5 Klager over fakturaer og/eller Tjenesten suspenderer ikke Kundens betalingsforpligtelser..

9

Immaterielle Rettigheder

9.1 De Immaterielle Rettigheder til Tjenesten, herunder de Immaterielle Rettigheder til Webstedet og Rapporterne, tilhører Labelchecks.com og/eller dennes licensgivere. Intet i Aftalen og/eller Kontrakten er beregnet til at fungere som overførsel af Immaterielle Rettigheder til Kunden.
9.2 Hvis Kunden fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til Aftalen og Kontrakten indgået med Labelchecks.com, vil Labelchecks.com give Kunden en begrænset, personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar og ikke-overførbar ret til at bruge Tjenesten i overensstemmelse med
Aftalen. I det omfang at retten anses for at være en brugerret til Rapporterne, er den pågældende brugerret tidsubegrænset.
9.3 Uanset hvad der er tilladt i henhold til tvingende lovgivning eller ethvert forhold, der er nødvendigt for at udøve den brugerret, der er tilsigtet i punkt 9.2, må Kunden ikke ændre, offentliggøre, multiplicere, reproducere, dekompilere eller anvende reverse engineering på (dele af) Tjenesten. Derudover må Kunden ikke fjerne eller omgå sikkerhedsforanstaltninger eller tekniske (brugs)begrænsninger af Tjenesten.
9.4 Alle Kundens Immaterielle Rettigheder, herunder, uden begrænsning, Immaterielle Rettigheder til Detaljerne og Etiketten, forbliver Kundens ejendom. Ved at bruge Tjenesten tildeler Kunden Labelchecks.com en royaltyfri, ubehæftet, underlicenserbar, ikke-eksklusiv licens til at bruge og gengive Detaljerne og Etiketten, i det omfang det er nødvendigt for at levere Tjenesten.

10

Fortrolighed

10.1 Labelcheck.com skal gøre alt for at opretholde fortroligheden i forhold til indholdet af Kontrakten, Detaljerne leveret af Kunden, den udleverede Etiket, de(n) kompilerede Rapport(er) og eventuelle andre resultater af den udførte Tjeneste og det arbejde, der udføres af Labelchecks.com, i overensstemmelse med Kontrakten.
10.2 Tavshedspligten, der er angivet i punkt 10.1, gælder ikke hvis og i det omfang, at førnævnte oplysninger og/eller resultater er beregnet til offentliggørelse, eller hvis Labelcheck.com er forpligtet til at offentliggøre disse oplysninger og/eller resultater i henhold til juridiske bestemmelser eller efter anmodning fra en kompetent myndighed. Endvidere gælder tavshedspligten ikke i forhold til tredjeparter, der er kontraheret til at udføre Kontrakten. Labelchecks.com er også berettiget til at henvise til Kunden som reference.
10.3 Labelchecks.com skal også pålægge Labelchecks.coms forpligtelser, der opstår i henhold til Punkt 10.1 og 10.2, på Labelchecks.coms medarbejdere og tredjeparter, som Labelchecks.com har hyret til at udføre Kontrakten.

11

Garantier og skadesløsholdelse

11.1 Labelchecks.com og/eller LabelCompliance skal gøre alle bestræbelser på at sikre, at Tjenesten leveres med behørig omhu og i overensstemmelse med de ordninger, der er fastlagt i Aftalen og Kontrakten. Labelchecks.com og/eller LabelCompliance leverer Tjenesten på grundlag af en forpligtelse til at gøre alle bestræbelser, medmindre og i det omfang andet er fastlagt i Aftalen. Medmindre andet specifikt er angivet, består Labelcheck.coms og/eller LabelCompliance’s Kontrakt kun af udførelsen af den juridiske kontrol og oversættelsen af Etiketten.
11.2 Hverken Labelchecks.com eller LabelCompliance er forpligtet til at kontrollere, om Etiketten er i overensstemmelse med civilretlig lovgivning i det land, hvori Etiketten skal bruges. Hverken Labelchecks.com eller LabelCompliance kan garantere, at den juridiske kontrol vil holde Kunden skadesløs i forbindelse med krav fra tredjeparter af andre årsager end “uoverensstemmelse med offentlige lovgivning eller bestemmelser”, som Labelchecks.com og/eller LabelCompliance kontrollerer i forbindelse med Labelchecks.coms og/eller LabelCompliance’s juridiske kontrol.
11.3 Labelcheck.com og LabelCompliance undersøger ikke og er ikke forpligtet til at undersøge:
a. om der tales mere end ét sprog i et land, og
b. på hvilket sprog Etiketten, i henhold til lovgivningen, skal skrives,
medmindre Kunden specifikt har indgået Aftale om, at Labelcheck.com og/eller LabelCompliance bør undersøge disse anliggender.
11.4 Labelcheck.com og/eller LabelCompliance garanterer kun nøjagtigheden af den Rapport, som Labelchecks.com og/eller LabelCompliance har leveret, på det tidspunkt, hvor Labelcheck.com og/eller LabelCompliance leverer Rapporten til Kunden. Efter levering af Rapporten er Labelcheck.com og LabelCompliance ikke forpligtet til at informere Kunden om ændringer af bestemmelserne i et bestemt land, som foranlediger, at Rapporten, der tidligere er blevet leveret til Kunden, for en eller flere Etiketter ikke længere er korrekt eller nøjagtig. Efter levering af Rapporten er Labelcheck.com og/eller LabelCompliance ikke længere forpligtet til at overvåge, om Kundens Etiket forbliver i overensstemmelse med reglerne.
11.5 Labelchecks.com garanterer ikke, at Webstedet vil være uden afbrydelser eller nedetid. Fuld eller delvis nedetid af Tjenesten kan (blandt andet) skyldes afbrydelser i internetforbindelse eller telefonforbindelse som følge af virusser eller fejl/nedbrud.
11.6 Labelchecks.com er ikke ansvarlig for køb og/eller tilstrækkelig drift af Kundens eller tredjeparters infrastruktur, herunder mobilt udstyr til brug af Tjenesten. Labelchecks.com kan aldrig holdes ansvarlig for skader eller omkostninger forårsaget af fejl i overførsler eller det faktum, at computer, data eller telekommunikationsudstyr, herunder internettet, er helt eller delvist ude af drift eller ikke tilgængelige.
11.7 Kunden er ansvarlig for at overholde alle tekniske og funktionelle krav, der eventuelt kan stilles af Labelchecks.com, til brug af Tjenesten.
11.8 Kunden er ansvarlig for brug af Tjenesten, indtastning af Detaljer, upload af Etiketten og hvordan resultaterne af Tjenesten, herunder Rapporterne, bruges, når de er blevet leveret til Kunden af Labelchecks.com i henhold til metoden, der er tilsigtet i punkt 5.5.
11.9 Kunden er ansvarlig for at kontrollere nøjagtigheden og fuldstændigheden af resultaterne af Tjenesten og de Rapporter, der genereres via brug af Tjenesten. Kunden skal altid kontrollere resultaterne af Tjenesten og de Rapporter, der genereres via brug af Tjenesten, ved modtagelse af en Rapport. Hvis Kunden mener, at et bestemt resultat er fejlagtigt, ufuldstændigt eller ikke ajourført, skal Kunden underrette Labelchecks.com så hurtigt, som det med rimelighed er muligt.
11.10 Kunden accepterer, at Tjenesten, herunder kompilering og levering af en Rapport, indeholder et engangstjek og derfor er et øjebliksbillede. Enhver ændring af gældende lovgivning eller bestemmelser eller andre relevante ændringer, der træder i kraft efter levering af Rapporten, som tilsigtet i punkt 5.5., er ikke inkluderet i Kontrakten og/eller Tjenesten.
11.11 Alle Kundens rettigheder og krav, som Kunden uanset årsag måtte have, bortfalder, hvis Kunden ikke underretter Labelchecks.com skriftligt om eventuelle klager vedrørende en Rapport og/eller faktura inden for otte (8) dage efter modtagelse af Rapporten og/eller fakturaen.

12

Løbetid og opsigelse

12.1 Aftalen træder i kraft, når Kunden har gennemført Kontoregistreringen. Kunden kan opsige Aftalen når som helst via annullering af Kundens konto. Labelchecks.com har ret til at blokere Kontoen straks efter opsigelsen og fjerne Detaljerne, Etiketterne og/eller Rapporterne tilknyttet Kontoen. Uanset andre skriftlige Aftaler er Labelchecks.com ikke forpligtet til at konvertere Detaljerne, Etiketterne og/eller Rapporterne eller til at udføre eller levere sikkerhedskopier til Kunden.
12.2 Kontrakten Aftales mellem Parterne som beskrevet i punkt 5.4 og afsluttes i henhold til loven, når Rapporten er blevet leveret til Kunden som tilsigtet i punkt 5.5. En Kontrakt kan ikke opsiges mellem disse tidspunkter.
12.3 Hvis en Kontrakt ikke er blevet gennemført, før Aftalen opsiges, vil Aftalen lovmæssigt fortsat være gældende, indtil Kontrakten ophører i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 12.2.
12.3 Hvis en Kontrakt ikke er blevet gennemført, før Aftalen opsiges, vil Aftalen lovmæssigt fortsat være gældende, indtil Kontrakten ophører i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 12.2.
12.4 Hver af Parterne har ret til, helt eller delvist, at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis den anden Part påbegynder likvidation, eller den anden Part tildeles et moratorium, eller hvis den anden Parts virksomhed går konkurs eller opløses. I tilfælde af Kundens konkurs har Labelchecks.com ret til at opsige brugerretten, der er tildelt af Labelchecks.com, medmindre konsekvenserne ikke er rimelige eller fair.
12.5 Kunden har ret til (helt eller delvist) at ophæve Aftalen og/eller Kontrakten, hvis Labelchecks.com kan tilskrives misligholdelse af de væsentlige forpligtelser som følge af Aftalen og/eller Kontrakten – i alle tilfælde efter Labelchecks.com er blevet varslet korrekt om mislighold, dvs. skriftligt og med angivelse af så mange Detaljer som muligt og inklusive en rimelig periode til at afhjælpe problemet. I tilfælde af en fejl, der kan tilskrives en specifik Kontrakt, er Kunden kun berettiget til at ophæve den pågældende Kontrakt.
12.6 Hvis eventuelle ydelser på noget tidspunkt indenfor konteksten af udførelse af en Aftale og/eller Kontrakt allerede er modtaget af Kunden ved opsigelse som tilsigtet i punkt 12.4 eller 12.5, vil disse ydelser og Kundens betalingsforpligtelser forbundet dermed ikke blive annulleret, medmindre Kunden kan påvise, at Labelcheck.com har begået misligholdelse i forbindelse med disse ydelser. Beløb, der faktureres af Labelchecks.com forud for ophævelse, med relation til ydelser, der er tilstrækkeligt udført eller leveret af Labelchecks.com inden for konteksten af udførelse af en Aftale og/eller Kontrakt, er fortsat fuldt forfaldne, forfalder øjeblikkeligt og skal betales ved ophævelsen.
12.7 Ved opsigelse af Aftalen vil Parterne fortsat være underlagt de punkter, der fortsat skal være gældende efter en sådan opsigelse.

13

Erstatningsansvar

13.1 Som en afvigelse fra punkt 8.7 i de generelle vilkår og betingelser vil Labelchecks.coms og LabelCompliance’s samlede, kumulative ansvar aldrig overstige EUR 2.500,00 for aftaleperioden, inklusive alle indgåede Kontrakter i henhold til den pågældende Aftale.
13.2 Labelcheck.coms ansvar i forbindelse med korruption, ødelæggelse eller tab af Kundens Detaljer, Etiketter, Rapporter, filer, oplysninger, dokumenter eller andre informationskilder er undtaget.

14

Force majeure

14.1 Uanset mislighold af en betalingsforpligtelse i henhold til Aftalen og/eller Kontrakten kan hver Part påberåbe sig force majeure, hvis udførelsen eller gennemførelsen af Aftalen eller enhver del heraf hindres eller blokeres, enten midlertidigt eller på anden måde, af omstændigheder, der med rimelighed anses for at ligge uden for den pågældende Parts kontrol, herunder, uden begrænsning, som følge af:
a. forhindringer på jorden eller i bygninger, strejker, oprør, uroligheder, krig, terroraktiviteter, ekstrem kulde, epidemier, bevidste arbejdsnedlæggelser, forsinkelser i transport, jordskælv, brand, storm, oversvømmelse eller vandskade,
b. suspension eller annullering af, eller afbrydelse af, levering af dele til Parten, ekspeditionstider for Labelchecks.coms partnere, varer eller Tjenester, der bestilles fra eller udstedes til tredjeparter, afbrydelser i internetforbindelse eller
c. begrænsninger pålagt af statslig lovgivning eller bestemmelser.
14.2 Hvis en force majeure varer mere end tre (3) måneder, er den anden Part berettiget til at opsige Aftalen med behørig overholdelse af opsigelsesperioden. Parterne kan ikke holdes ansvarlige for skader i forbindelse med force majeure.
14.3 Hvis en Part ikke kan opfylde Aftalen på grund af force majeure, skal denne Part træffe alle rimelige foranstaltninger for at begrænse konsekvenserne af situationen til et minimum.

15

Øvrige bestemmelser

15.1 Kunden er ikke berettiget til at overføre Aftalen, en Kontrakt og/eller de rettigheder og forpligtelser, der måtte opstå som følge af denne Aftale eller Kontrakt, til tredjeparter uden Labelchecks.coms skriftlige samtykke. Labelchecks.com må ikke nægte at give et sådant samtykke uden behørig begrundelse, dog er Labelchecks.com berettiget til at fastsætte rimelige betingelser for at give et sådant samtykke.

Vi bruger cookies til at give dig den bedste online oplevelse. Ved at acceptere accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.


In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services